Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Yara’s Glutenvrij Bakkerij. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Yara’s Glutenvrij Bakkerij. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Yara’s Glutenvrij Bakkerij zijn vrijblijvend. Yara’s Glutenvrij Bakkerij accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Yara’s Glutenvrij Bakkerij behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Yara’s Glutenvrij Bakkerij behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Yara’s Glutenvrij Bakkerij zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Yara’s Glutenvrij Bakkerij ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Yara’s Glutenvrij Bakkerij daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Yara’s Glutenvrij Bakkerij aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst. Yara’s Glutenvrij Bakkerij hanteert een betalingstermijn van 14 dagen voor facturen op rekening. De klant zal ervoor zorgen dat aan zijn betalingsverplichting wordt voldaan.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Yara’s Glutenvrij Bakkerij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Yara’s Glutenvrij Bakkerij wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Yara’s Glutenvrij Bakkerij. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Yara’s Glutenvrij Bakkerij zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Yara’s Glutenvrij Bakkerij, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.
Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Yara’s Glutenvrij Bakkerij over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Yara’s Glutenvrij Bakkerij opgave doet van een adres is Yara’s Glutenvrij Bakkerij gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Yara’s Glutenvrij Bakkerij,
Lambertweg 16
5764 PX De Rips

Aansprakelijkheid

Yara’s Glutenvrij Bakkerij is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Yara’s Glutenvrij Bakkerij is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Yara’s Glutenvrij Bakkerij komen. Yara’s Glutenvrij Bakkerij draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Yara’s Glutenvrij Bakkerij eveneens geen verantwoordelijkheid. Yara’s Glutenvrij Bakkerij is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Yara’s Glutenvrij Bakkerij, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Yara’s Glutenvrij Bakkerij. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Yara’s Glutenvrij Bakkerij uitgesloten.

Diversen

De klant van Yara’s Glutenvrij Bakkerij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Yara’s Glutenvrij Bakkerij geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Yara’s Glutenvrij Bakkerij garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Yara’s Glutenvrij Bakkerij het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Yara’s Glutenvrij Bakkerij gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Yara’s Glutenvrij Bakkerij kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Yara’s Glutenvrij Bakkerij geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Yara’s Glutenvrij Bakkerij. Niets uit uitgaven of publicaties van Yara’s Glutenvrij Bakkerij mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yara’s Glutenvrij Bakkerij.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Yara’s Glutenvrij Bakkerij en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Yara’s Glutenvrij Bakkerij te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Yara’s Glutenvrij Bakkerij te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Yara’s Glutenvrij Bakkerij

Lambertweg 16
5764 PX De Rips
[T] 06 30636190
[W] www.yarasglutenvrijbakkerij.nl
[E] ya**@ya********************.nl
[KvK] 84292601
[BTW nr.] NL003943308B79
[IBAN] NL89RABO0189721626